Dragon1 Glossary of Terms

From Dragon1 | wiki
Jump to: navigation, search

Dragon1 Glossary of Terms - the source

The way of writing and definitions in this list of terms of Dragon1 is leading. Consult this glossary of terms regularly for up-to-date defintions. The glossary is managed and updated by the Dragon1 Architecture Foundation. Maybe you think there are terms in this list that have a very obviuos meaning that they don't need any explanation. For every term mentioned here practice has learned us that the term is far from unambiguous, or that tranlating the term to another language results in confusion about the term. This termslist contributes to a more clear communication amongst architects and between stakeholders.

Do you have any comments, questions, additions or improvements? Please mail it to info@dragon1.org.

Begrip (NL) Term (EN) Definitie Wijze Open Standaard Dragon1-concept
!a !a !a !a !a !a
Aandachtspunt Concern Een aandachtspunt is een aspect of onderwerp dat iemand uit hoofde van zijn functie, rol, taak of identiteit in zijn portefeuille of aandachtsgebied heeft zitten. Denkwijze Werken onder architectuur Belanghebbenden Analyse
Aannemer Contractor Een persoon of organisatie die een opdracht aanneemt en dit projectmatig en planmatig realiseert. Werkwijze Werken onder architectuur Rollenspel
Aanpak Approach De wijze waarop iets wordt gedaan. De stappen die achter elkaar worden gezet
Aanzicht View Een aanzicht is de perceptie of interpretatie van datgene dat een persoon ziet, waarneemt omdat hij dat belangrijk vindt uit hoofde van zijn functie, of vanwege aandachtspunten in de functie of de kennis en kunde die iemand heeft die maakt dat hij naar bepaalde aspecten kijkt en die ziet.

Een aanzicht toont veelal één of meer soorten entiteiten in relatie tot andere soorten entiteiten van een bouwwerk.

Een aanzicht is een speciaal interesse model, of specifiek gedeelte van een model, in relatie tot één of meer gezichtspunten. Een aanzicht is datgene dat de kijker ziet als hij op een bepaalde wijze naar iets, zoals een bouwwerk, kijkt.

Een aanzicht is vaak een specialistisch submodel waarin de entiteiten en attributen meer detailinformatie bevatten dan het hoofdmodel zelf.

Aanzicht-opmaak View Layout Een aanzicht opmaak is een basisopzet voor een visualisatie van een model, aanzicht of perspectief.
Abstractie Abstraction De weglating van details en de benadrukking van de aanwezigheid van algemene gemeenschappelijke eigenschappen in entiteiten.
Abiliteit Ability De prestatie- en kwaliteitvermogens die een entiteit in zich heeft.
Abstractieniveau Abstraction Level Abstractieniveau – De mate van complexiteit waarmee een entiteit wordt bekeken. Hoe hoger het abstractieniveau, des te minder detail. Het hoogste niveau van abstractie van een entiteit is een volledig totaalconcept. Het volgende niveau zou zijn een aantal elementen binnen het concept, het volgende niveau zou zijn honderden componenten en objecten binnen de elementen, het volgende niveau zou zijn duizenden technische producten binnen de componenten en objecten.
Achterhalen van een principe Uncovering a Principle Het achterhalen van een principe is het analyseren van het gedrag van een systeem zodat de gehandhaafde wijze waarop het systeem werkt bekend geraakt.
Activiteitenschema Activity Scheme Een activiteitenschema is een formele en consistente grafische weergave van de volgorde van activiteiten in een proces.
Actor Actor Een entiteit die een bepaald gedrag vertoont binnen de context van een bedrijf. Dit kan een mens, dier of ding, zoals een computer of een softwareapplicatie zijn. Een actor is te interpreteren als een rol die een entiteit heeft in een bepaalde context of situatie.
Afspraak Agreement Een mentale, mondelinge of schriftelijke overeenkomst
Ambitie Ambition Een ambitie is de wil om een bepaald doel te realiseren. De ambitie van een onderneming of die van een bestuur of directie van een onderneming is overeenkomstig aan de strategische intentie van een onderneming of van het bestuur en de directie.
Applicatie Application Synoniem voor toepassing. Vaak de functionele duiding van een softwareapplicatie.
Applicatielandschap Application Landscape Een globaal overzicht van alle applicaties in een organisatie en hun samenhang en aangesloten onderdelen. Op een applicatielandschap staan de (software)applicaties het meest in de picture, de belangrijkste applicaties zijn vaak de eye-catchers. Naast applicaties staan er ook andere entiteiten op, zoals interfaces en gegevensbronnen.
Arbeid Labour De inzet van capaciteit en kracht (de geleverde inspanning) van mensen, dieren en dingen voor het produceren en verzorgen van informatie, kennis, goederen en producten en het verlenen diensten.Voorbeeld van arbeid is: de bezorging van 100 poststukken met gebruikmaking van de fiets op één dag door twee personen.
Architect Architect Een architect is een creatieve en ervaren ontwerper van complexe en grote bouwwerken, zoals een ondernemingsbrede ICT-infrastructuur in samenhang met de informatievoorziening, enkele bedrijfsfuncties, gehele bedrijven of een complete onderneming.
Architectuur Architecture Architectuur, in de betekenis van het vakgebied architectuur, is de kunst en kunde van het gepland, functiegericht en integraal ontwerpen, realiseren, innoveren en transformeren van een bouwwerk dat veelal duurzaam en toekomstvast dient te zijn.

Architectuur, in de betekenis van architectuur van een bouwwerk, is het totaalconcept of samenhangend geheel aan decoratieve, operatieve en constructieve concepten dat is of wordt toegepast op een bouwwerk.

Deze concepten zorgen met principes, uitgedrukt in elementen, componenten, objecten, technische producten en regels, voor bepaalde prestaties en kwaliteit van de constructieve, operatieve en decoratieve functies van een bouwwerk.

Architectuuraanzicht-opmaak Architecture View Layout Een architectuuraanzicht opmaak is een basisopzet voor een architectuurvisualisatie van een model, aanzicht of perspectief.
Architectuurbaseline Architecture Baseline Een set van in de tijd bevroren documenten van een bepaalde versie. De gepubliceerde architectuurproducten die voor iedereen gelden als een basis, vertrekpunt voor en onder het maken van andere architectuurproducten.
Architectuurbestuursraad Architecture Board Een architectuurbestuursraad is een orgaan in de onderneming dat op strategisch niveau besluiten neemt aangaande architectuurontwerpen en architecturen.
Architectuurblauwdruk Architecture Blueprint Een architectuurblauwdruk is een uit concepten bestaand uitgewerkt bouw- of assemblageplan van een bouwwerk. Een architectuurblauwdruk is een conceptueel bouw- of assemblagegericht aanzicht op een bouwwerk in een plat vlak (een 2d - structure concepts view).
Architectuurcomité Architecture Committee Een architectuurcomité is een orgaan in de onderneming dat controleert, toezicht houdt en adviseert. Ze hebben hun rol tussen de ASU en de architectuurbestuursraad in.
Architectuurmetamodel Architecture Meta Model een metamodel dat zegt uit welke soorten entiteiten een architectuur kan, mag of moet bestaan en welke mogelijke relaties deze entiteiten hebben.
Architectuurdeelproduct Architecture Product Part Het maken van een architectuurdeelproduct, zoals een gezichtspunt, aanzicht of perspectief, is het in een document nauwkeurig, bewust en afgewogen noteren en opschrijven van de gemaakte keuzes en afbakening.
Architectuurdienst Architecture Service Een architectuurdienst is een geheel van werkzaamheden dat een architect uitvoert teneinde bepaalde resultaten in een opdracht te kunnen realiseren.
Architectuurdiensten-unit Architecting Services Unit Een architectuurdiensten unit is een groep van personen die samen worden gezien als de architecten die zich richten op het leveren van overeengekomen architectuurproducten en -diensten.
Architectuurdocument Architecture Document Een architectuurdocument is een document dat de beschrijving en het bouwplan van entiteiten bevat, zoals concepten, elementen, componenten, objecten en producten die uiteindelijk als onderdeel van een bouwwerk dienen te worden gebruikt bij ontwerpen en realisatie.
Architectuurdomein Architecture Domain Een afgebakend gebied van een architectuur.
Architectuurdossier Architecture Dossier Een architectuurdossier is een samenhangende set van architectuurproducten en bouwwerkentiteiten die zich richt op een gemeenschappelijk doel. De architectuurproducten en bouwwerkentiteiten staan in een repository, documenten en artikelen beschreven.
Architectuurfunctie Architecture Function Een architectuurfunctie is een geheel van activiteiten die samenwerken teneinde toegevoegde waarde van architectuur voor de onderneming te creëren.
Architectuurgebied Architecture Area Een afgebakend gebied dat toebehoort aan een bepaalde architectuur.
Architectuurlandschap Architecture Landscape
Architectuurmemo Architecture Memo
Architectuur-menukaart Architecture Menu Card Een architectuurmenukaart is het pallet van diensten met hun dienstenniveaus die het architectenteam beschikbaar stelt aan de onderneming.
Architectuurmodel Architecture Model Een architectuurmodel is een model waarin concepten aan elkaar worden gerelateerd.
Architectuurniveau Architecture Level Een architectuurniveau is een werkomgeving van gelijkwaardige rollen en functies waarin samen gebruik wordt gemaakt van en wordt gewerkt aan het maken van een architectuurontwerp.
Architectuurnotitie Architecture Note
Architectuurontwerp Architecture Design Een architectuurontwerp is een schematisch plan of voorstelling van een oplossing voor een (ontwerp)vraagstuk. Bijvoorbeeld een bouwwerk waarmee wordt voorzien in de behoeften van belanghebbenden. In een architectuurontwerp zijn, met behulp van concepten en principes, complexe of lastige ontwerpvraagstukken opgelost, waarbij functie en vorm gescheiden van elkaar zijn ontworpen evenals constructie, decoratie en operatie van de oplossing. Dit alles maakt van een ontwerp een architectuurontwerp.

Een architectuurontwerp is een ontwerp van een totaalconcept voor een bouwwerk dat bestaat uit een analyse van de huidige configuratie, ruimten, omgeving, locaties en situaties van een bestaand systeem en een ontwerp van de toekomstige configuratie, ruimten, omgeving, locaties en situaties van een nieuw systeem. De configuraties, situaties, ruimten, omgeving en locaties worden met beschrijvingen en visualisaties van entiteiten op conceptueel, logisch en fysiek niveau zichtbaar en hanteerbaar gemaakt. In een architectuurontwerp wordt de vertaalslag gemaakt van concepten naar elementen, van elementen naar componenten en objecten, van componenten naar technische producten.

Architectuuroverleg Architecture Meeting
Architectuurplateau Architecture Plateau Een architectuurplateau is een stabiele situatie van een systeem of domein gedurende enkele maanden. Gedurende het bestaan van het architectuurplateau gaan partijen zich afhankelijk maken van de architectuur, de concepten en de geldende principes binnen het architectuurplateau.
Architectuurportfolio Architecture Portfolio Een architectuurportfolio is een bewijs van kunnen en bestaat uit een verzameling van beroepsproducten en bewijzen.
Architectuurprincipe Architecture Principle Een architectuurprincipe is een conceptprincipe dat strookt met elk ander concept of conceptprincipe die onderdeel zijn van een architectuur (maw alle concepten van een totaalconcept). Een architectuurprincipe is daarom ook een van context ontdaan conceptprincipe of ontwerpprincipe dat overal en altijd bij alles in een systeem geldt. Een enterprise architectuurprincipe is een universeel principe dat holistisch is toegepast in de onderneming en daarom integraal uitspraak doet over de bouwwijze van de onderneming.
Architectuurproduct Architecture Product
Architectuurproject Architecture Project
Architectuurraamwerk Architecture Framework Een architectuurraamwerk is een matrix van plaatjes bestaande uit een aantal onderkende architecturen 1) met hun relatie tot elkaar en 2) met de belangrijkste onderdelen die in deze architecturen voorkomen. Op het raamwerk staan, indien mogelijk, de eigenaren van de architecturen en de locatie van de architectuurdocumentatie.
Architectuur Repository Architecture Repository Een gegevensbank waarin alle architectuurproducten worden opgeslagen.
Architectuurrol Architecture Role Een architectuurrol is een geheel van afgebakende activiteiten die een persoon in staat stelt in het rollenspel optimaal zijn of haar taak te vervullen.
Architectuurrollenspel Architecture Role Play Een architectuurrollenspel is een manier van samenwerken waarbij de partijen op de hoogte zijn van het waarom van hun rol en ook worden gehouden aan hun rol. Belangenverstrengeling wordt hiermee voorkomen.
Architectuurscenario Architecture Scenario Een architectuurscenario is een geheel aan activiteiten die een bepaald pad van versies van architecturen verkent.
Architectuur-statement Architecture Statement Een architectuurstatement is een uiting van een bouwkundige visie, filosofie, cultuur en identiteit die de architect doet door middel van het ontwerp van het bouwwerk.
Architectuurstijl Architecture Style Een architectuurstijl is een consistente verzameling van samenhangende concepten die bestaan uit kenmerkende of in het oogspringende principes, kwaliteitsvoordelen, regels, elementen en componenten. Een architectuurstijl wordt vanwege de bekende voordelen vaak hergebruikt. De elementen uit een architectuurstijl worden stijlelementen genoemd.
Architectuurtoets Architecture Test
Architectuurvisualisatie Architecture Vizualisation

Een architectuurvisualisatie is een visualisatie die toont welke entiteiten zoals concepten, stijlelementen, componenten, objecten en producten onderdeel zijn van het totaalconcept dat is of wordt gebruikt voor het architectuurontwerp van een bouwwerk. Een architectuurvisualisatie is het resultaat van de conceptuele vertaalslag die de architect heeft gemaakt.

Architectuurvisualisaties tonen welke kwalitatieve voordelen de gekozen oplossingsrichting(en) produceren door bepaalde gekozen principes, regels en handhavingmechanisme waarbij de relatie wordt gelegd van oplossingsrichting(en) naar strategische uitgangspunten, doelen, eisen en randvoorwaarden van de opdrachtgever en de belanghebbenden betreffende een bouwwerk.

Architectuurvisie Architecture Vision Een architectuurvisie is een bepaalde kijk van een persoon, zoals een opdrachtgever of architect, op de inzet van een of meer concepten als onderdeel van een architectuur voor het ontwerpen en realiseren van nieuw bouwwerk of een fundamentele strategische wijziging door het hele bouwwerk heen.
Architectuurwerk Architecture Work Architectuurwerk is een geheel van activiteiten dat door een architect wordt uitgevoerd om een architectuurontwerp op te stellen en deze gebruikt te krijgen bij de realisatie van het bouwwerk. Vaak komt het architectuurwerk van een architect neer op: opstellen, voorstellen, inspireren, communiceren, ontwerpen, creëren, visualiseren, realiseren, ondersteunen en begeleiden.
Architectuurwerkproces Architecture Work Process Een architectuurwerkproces is een geheel van volgordelijk gestructureerde activiteiten ten einde een bepaald architectuurdoel te realiseren. Een architectuurwerkproces heeft altijd een input, de verwerking en een output.
Artefact Artifact Een artefact is een (vaak uniek) bouwwerk, object, ornament, element of component (instrument, werktuig, wapen) door mensen onderkend, bedacht en gemaakt waar veel vakkundigheid bij is komen kijken. Een artifact is geen document of product dat door architecten is ten behoeve van het ontwerp van een architectuur of bouwwerk zoals een architectuurvisualisatie of programma van eisen
Artikel Article Een artikel is een documentatie van en voor de architect van enkele (bouwwerk)entiteiten zoals een concept, elementen, component, object, maar ook van archifacten zoals een principe, regel, uitgangspunt, randvoorwaarde. Het artikel heeft als doel om de entiteit eenvoudiger (her)bruikbaar te maken.
Artist Impression Artist Impression Een informele getekende visualisatie van veel verschillende situaties op hetzelfde moment betreffende een bouwwerk met als doel aan een grote groep belanghebbenden een waarheidsgetrouw beeld over te brengen qua sfeer, emotie, gevoel en beleving aangaande een bepaald beschouwingsmoment, beschouwingsniveau en abstractieniveau.
AS-IS Architectuur AS-IS Architecture De architectuur van een entiteit op dit moment.
AS-IS Structuur AS-IS Structure
AS-IS Configuratie AS-IS Configuration De configuratie van een entiteit op dit moment.
AS-IS Situatie AS-IS Situation De situatie waar een entiteit of systeem zich op dit moment in bevindt.
Back-office Back Office Een back-office is het domein van de onderneming dat zich richt op grootschalige verwerking van gegevens. De onderneming wil het concept van 'operational excellence' in de back-office laten gelden. Hier is geen klantcontact gewenst of nodig.
Bedrijf Business Een bedrijf is een organisatie waarin mensen met elkaar samenwerken in bedrijfsprocessen en daarin goederen, producten en diensten creëren en leveren teneinde een gemeenschappelijk resultaat of diensten- en productendoel te verwezenlijken.
Bedrijfs- / ICT-afstemming Business IT Alignment Het afstemmen van de behoefte aan ICT voor het bedrijf op het aanbod van ICT aan het bedrijf.
Bedrijfsactiviteit Business Activity Een bedrijfsactiviteit is een activiteit (een geheel van werkzaamheden, taken of handelingen) die wordt uitgevoerd in het kader van een bedrijf.
Bedrijfsarchitectuur Business Architecture Bedrijfsarchitectuur, in de betekenis van het vakgebied bedrijfsarchitectuur, is de kunst en kunde van het gepland, functiegericht en integraal ontwerpen, realiseren, innoveren en transformeren van een bouwwerk, zoals een bedrijf als onderdeel van een onderneming, dat veelal duurzaam en toekomstvast dient te zijn.

Bedrijfsarchitectuur, in betekenis van architectuur van een bouwwerk zoals een bedrijf, is het totaalconcept of samenhangend geheel aan toegepaste bedrijfskundige concepten die met principes, uitgedrukt in elementen, componenten, objecten, technische producten en regels, zorgen voor bepaalde prestaties en kwaliteiten van de constructieve, operatieve en decoratieve functies van een bedrijf.

Bedrijfsarchitectuurontwerp Business Architecture Design Een bedrijfsarchitectuurontwerp richt zich op het in voldoende mate kwalitatief realiseren van een totaalconcept van een bedrijf waarbij de besturing, de bedrijfsonderdelen, de bedrijfsfuncties, de bedrijfsprocessen, de informatievoorziening en de ICT-infrastructuur belangrijke apart te benoemen onderdelen zijn qua concepten, principes, domeinen, elementen, componenten, objecten, technische producten en regels.
Bedrijfsfunctie Business Function Een bedrijfsfunctie is een geheel van elementen en componenten zoals activiteiten dat zich richt op het realiseren van een gemeenschappelijk functioneel doel. Bijvoorbeeld de bedrijfsfunctie 'verkoop' met de medewerkers, processen en informatiesystemen betreffende verkoop.
Bedrijfsdienst Business Service
Bedrijfsdoel Business Goal
Bedrijfsdoeleinde Business Objective
Bedrijfsdoelstelling Business Target
Bedrijfsproces Business Process Een bedrijfsproces is een gestructureerd tijdsvolgordelijk geheel van bedrijfsactiviteiten veelal binnen de scope van een bedrijfsfunctie of een organisatie.
Bedrijfsvoering Business Operation De wijze van het leiden van een bedrijf
Begripkaart Term File
Begrippenkader Glossary of Terms
Behoefte Need Een behoefte is een verlangen. De noodzakelijke invulling van eisen om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Belang Stake
Belanghebbende Stakeholder Een belanghebbende is een persoon of onderneming die direct behoefte, belang of interesse heeft bij een goede ontwikkeling, werking en uitnutting van een bouwwerk in zijn of haar werk, plekken, situaties, ruimte en omgeving.
Beleid Policy Beleid is de wijze waarop een onderneming of bedrijf wil of graag ziet dat medewerkers gebruikmaken van middelen of deze inzetten bij het uitvoeren van taken, handelingen en activiteiten teneinde de doelstellingen van een organisatie te realiseren.
Beleidsuitspraak Policy Statement Een beleidsuitspraak is een richtinggevende en bindende afspraak hoe met middelen om te gaan of taken uit te voeren.
Beleidslijn Policies Een onderdeel van beleid. Het is een groepering van beleidsuitspraken.
Beschouwen Observation Een periode van weloverwogen observatie
Beschouwingsituatie Situation of Observation
Beschouwingsmoment Moment of Observation
Beschouwingsniveau Level of Observation De mate van granulariteit (de grootte van de onderdelen waarnaar wordt gekeken) waarmee een entiteit wordt bekeken. Hoe hoger het beschouwingniveau hoe grover de entiteiten zijn. Het hoogste beschouwingniveau van een entiteit zoals een onderneming is de onderneming zelf. Het volgende niveau van beschouwing zou zijn een aantal bedrijven waar de onderneming uit bestaat. Het volgende niveau van beschouwing zou zijn de honderden bedrijfsfuncties waar de bedrijven van de onderneming uit bestaan. Het volgende niveau zou zijn de duizenden bedrijfsprocessen waar de bedrijfsfuncties uit bestaan.
Beschouwingsperiode Period of Observation Een beschouwingsperiode is een bepaalde periode van tijd die men vastzet bij het in beschouwing nemen van een bepaalde situatie of configuratie betreffende een systeem.
Best Practice Best Practice Dragon1 Best Practices zijn voorbeelden van het praktijkgebruik van een open standaard binnen een branche, een bepaald soort onderneming of bij een bepaald onderwerp.
Best Practice Documenten Best Practice Documents
Bestek Contract Documents Een bestek is geen ontwerp maar meer een technische specificatie van de middelen en activiteiten die moeten worden uitgevoerd voor een correcte realisatie van het bouwwerk en de bouwdelen.
Bestemmingsplan Building Destination Plan Een bestemmingsplan is een product of document waarin staat uit welke systemen en domeinen de onderneming en de bedrijven bestaan, waarbij is aangegeven vanaf wanneer en tot wanneer bepaalde functies ontwikkeld mogen worden of aan werk gedaan mag worden in deze systemen en domeinen voor de komende perioden
Besturing Governance
Besturingsarchitectuur Governance Architecture De besturingsarchitectuur van een onderneming is het geheel aan gebruikte concepten en principes voor de entiteiten van de besturing binnen de onderneming.
Bevoegdheden Entitlements
Boek van artefacten Book of Artifacts Een boek van archifacten is een document waarin de uitzonderlijke, unieke en zorglijke entiteiten van de onderneming staan onderkend, benoemd en gedefinieerd.
Boek van architectuur & ontwerp principes Book of architecture & design principles Een boek van architectuur & ontwerp principes is een document waarin in bibliotheekvorm de architectuur- en ontwerpprincipes op een juiste manier staan gedocumenteerd met literatuurverwijzingen voor een bepaalde architectuur.
Boek van concepten & principes Book of Concepts & Principles Een boek van concepten & principes is een document dat beschrijft voor een bepaalde architectuur in bibliotheekvorm welke architectuurbouwstenen er zijn, kunnen of mogen worden gebruikt bij een architectuur.
Boek van realiteitsprincipes Book of reality principles Een boek van realiteitsprincipes is een document waarin de belangrijkste principes staan die nu gelden in een bepaalde architectuur en die als ontwerpprincipe gebruikt zouden kunnen worden.
Bouwbord Building Board
Bouwblok Building Block Een bouwblok is een samengesteld en afgerond geheel van bouwstenen dat bedoeld is om te worden hergebruikt in een bouwwerk.
Bouwdeel Building Part Het geheel van activiteiten dat zich richt op het onder architectuur ontwerpen en realiseren van een bouwwerk.

Een denkbeeldig of daadwerklijk integraal of los te maken deel van een bouwwerk. Een bouwdeel is een geheel van bouwstenen.

Bouwproces Building Process Het bouwproces is een geheel van gefaseerde activiteiten, beroepsproducten en mijlpalen die leiden tot een controleerbaar en voorspelbaar bouwwerk.
Bouwsel Loose Structure Een roerende constructie.
Bouwsteen Brick Een informele benaming van een entiteit die onderdeel is van een bouwwerk.
Bouwtechnisch Aanzicht Technical Construction View
Bouwtekening Construction Drawing
Bouwwerk Structure Een bouwwerk is elke 3d-constructie van fysiek materiaal zoals hout of digitaal materiaal zoals geautomatiseerde procesondersteuning eventueel al voorzien van operatie en decoratie die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect, steun vindt in of op de grond of op een platform en is bedoeld om ter plaatse of op afstand te functioneren of diensten te leveren. Een bouwwerk is te beschouwen als ware het opgebouwd uit constructieve, operatieve en decoratieve concepten en/of elementen en/of objecten en/of componenten en/of producten.
Branche Branche/Sector
Business Process Management Business Process Management (BPM) Business Process Management is een aanpak die gericht is op het steeds verbeteren van de processen van een onderneming voor het optimaal kunnen en gaan leveren van producten en diensten die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.
Business Process Redesign Business Process Redesign (BPR) Het fundamenteel heroverwegen en het radicaal herontwerpen van bedrijfsprocessen met de bedoeling tot drastische prestatieverbeteringen te komen.
Business case Business Case Een businesscase van visuele enterprise architectuur is dat ondernemingen met een verantwoord risico, in kortere tijd en tegen lagere kosten, delen kunnen wegsnijden, optimaliseren en vernieuwen. Met andere woorden: vernieuwingen of innovaties kunnen met een hogere kwaliteit en betere prestaties worden ontworpen en gerealiseerd
Capaciteit Capacity
Capabiliteit Capability De prestatie- en kwaliteitvermogens die een entiteit indirect heeft / verwerft door ondersteuning van andere entiteiten.
Communicatieboodschap Communication Message Een communicatieboodschap is datgene dat de architect met een aanzicht of perspectief van een model wil overbrengen.
Component Component Een component is een meer specifiek technisch fysiek (samengesteld) onderdeel van een systeem dat eigen kenmerken, eigenschappen en/of gedragingen heeft. Een component is daarmee een onderdeel van een bouwwerk, concept of fenomeen.
Compositie Composition Een compositie is een samenstelling of rangschikking van entiteiten in een ruimte volgens bepaalde ordeningsprincipes.
Concept Concept Een concept is een abstractie of voorbeeld van een oplossing, een idee of aanpak. Een concept is niets anders dan een oplossingsrichting. Een concept is een relatief begrip: de elementen van een concept kunnen op hun beurt ook weer als concepten worden beschouwd. Een concept is altijd een abstractie van iets. Nooit de implementatie van iets.
Conceptprincipe Concept Principle Een conceptprincipe is een principe dat aangeeft op welke gehandhaafde wijze een concept in elkaar steekt, werkt of dat er iets gebeurt in het concept waarbij er altijd een bepaald resultaat wordt geproduceerd of dat er een bepaald effect optreedt.
Conceptschets Concept Sketch Een conceptschets is een grafische weergave van een concept waarbij op informele wijze aan belanghebbenden zoals de opdrachtgever duidelijk wordt gemaakt waar in essentie het concept uit bestaat, hoe het ongeveer werkt, welke voordelen het oplevert en hoe dat er dan uitziet.
Conceptualiseren Conceptualize Conceptualiseren is het vertalen van de eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden van de architect via een architectuurontwerp met concepten, principes, elementen en regels naar realiseerbare en bouwbare oplossingen.
Conceptueel Abstractieniveau Conceptual Level of Abstraction Het analyseren of aanschouwen van een entiteit of onderwerp waarbij logische/ functionele en fysieke/digitale technische kenmerken worden weggelaten, zodat alleen de conceptuele kenmerken van een entiteit of onderwerp in beeld zijn.
Conceptueel Architectuurontwerp Conceptual Architecture Design Het ontwerp van een bouwwerk op conceptueel niveau. Het samenhangende geheel van concepten met bijbehorende principes dat samen het ontwerp op conceptueel niveau vormt van een bouwwerk.
Constructie Construction De constructie van een bouwwerk is het geheel van entiteiten dat weerstand biedt tegen bepaalde krachten of impact op het bouwwerk. Hoe beter de constructie des te meer draagkracht of veerkracht heeft de constructie. De constructie van een bouwwerk zorgt voor een constructieve functie van het bouwwerk.
Context Context Een context is een afgebakend gebied rondom een onderwerp dat in beschouwing wordt genomen zodat het onderwerp meer betekenis krijgt. In een context zijn bepaalde omstandigheden en gebeurtenissen die een relatie hebben met het onderwerp dat in beschouwing wordt genomen.
Contingentie-theorie Contingency Theory De leer dat alles met elkaar in verbinding staat.
Core business Core Business Het geheel van kernactiviteiten in de onderneming.
Decompositie Decomposition
Decoratie Decoration Decoratie is de niet-functionele of niet-constructieve aankleding van een bouwwerk met behulp van elementen of componenten. De decoratie van een bouwwerk is het geheel van entiteiten dat geen huidige betekenisvolle constructieve of operatieve functie heeft. Decoratie zorgt voor sfeer.
Deelarchitectuur Subarchitecture
Deelconcept Subconcept
Definitief Architectuurontwerp Definitive Architecture Design Een architectuurontwerp waarin alle keuzes voor scenarios en invulling van concepten en elementen met componenten is gemaakt. De wijze waarop met technische producten aan componenten invulling wordt gegeven staat nog open.
Denkwijze Way of Thinking Een denkwijze is een aspectgebied van een methode die ingaat op de verschillende visies en zienswijzen betreffende diverse thema's of concepten.
Diagram Diagram Een diagram of schema is een formele, gestructureerde en veelal consistente visualisatie waarin 'rules', 'roles' en 'constraints' gelden tussen de vormen die de entiteiten van een model of perspectief representeren.
Dienst Service Een prestatie van een bepaalde kwaliteit die als het resultaat van inspanningen wordt geleverd. Een dienst kan kan prestaties, goederen of producten als gevolg van uitgevoerde activiteiten of processen omvatten.
Dienstverlener Service Deliverer Een entiteit die diensten levert.
Dienstverlening Service Delivery Het verlenen van een dienst.
Digitale Werkruimte Digital Workspace De Digitale Werkruimte is een virtuele werkplek waarmee en waarin ad hoc en routinematige werkzaamheden optimaal kunnen worden uitgevoerd door de informatie en kennis die wordt gedeeld en beschikbaar gesteld via de werkplek. Een digitale werkruimte biedt het gebruik als ware een fysieke en digitale werk-, ontspannings- en communicatieruimte.
Directie(lid) en management Board (member) and Management
Doel Goal Een doel is een vereiste te realiseren situatie dat is af te leiden van de taak of missie van de acterende entiteit die het doel wil realiseren. Doelen komen op allerlei niveaus in de onderneming terug, zoals ondernemingsdoelen, bedrijfsdoelen, bedrijfsfunctiedoelen, bedrijfsproces-doelen en afdelingsdoelen.
Doeleinde Objective De achterliggende reden waarom bepaalde activiteiten worden uitgevoerd of doelen dienen te worden gerealiseerd.
Doelstelling Target Een doelstelling is een concreet en detaillistisch geformuleerd (deel van een) doel. Een doelstelling wordt zoveel mogelijk S.M.A.R.T.-geformuleerd.
Doelgroepen Target Groups
Domein Domain Een domein is een afgebakend en denkbeeldig gebied van verantwoordelijkheden, taken, rollen, eigenaarschap en bevoegdheden.
Domeinarchitectuur Domain Architectuur Een architectuur die is een afgebakend op een domein in de organisatie.
Dragon1 concept Dragon1 Concept Een Dragon1-concept is een concept dat onderdeel is van een wijze van de methode Dragon1. Een Dragon1-concept kan worden gezien als een belangrijk thema of onderwerp in een methode-wijze.
Effectgedrag Effect Behaviour Effectgedrag is de wijze waarop de architect tracht mensen te laten reageren naar aanleiding van het zien of het tot zich nemen van een visualisatie.
Prestatie Performance Hoe meetbaar goed iets wordt gedaan.
Prestatieeis Performance Requirement Hoe meetbaar goed iets moet worden gedaan.
Platform Platform Een geheel van voorzieningen en infrastructuur waar andere voorzieningen en infrastructuur van afhakelijk zijn.
Eigenschappenlijst Property Sheet Een lijst met de eigenschappen van een entiteit.
Eis Requirement Een eis is iets dat er beslist dient te komen. Het is een noodzakelijk kenmerk, functie of te leveren prestatie van iets. Er wordt dringend om gevraagd, dit in tegenstelling tot een wens.
Eisen en Wensen Requirements and Wishes
Element Element Een element is een meer generiek functioneel logisch (samengesteld) onderdeel van een systeem. Een element is daarmee een onderdeel van een bouwwerk, concept of fenomeen.
Enterprise architectuur Enterprise Architecture Enterprise architectuur, in de betekenis van het vakgebied enterprise architectuur, is de kunst en kunde van het gepland, functiegericht en integraal ontwerpen, realiseren, innoveren en transformeren van een bouwwerk zoals een onderneming, dat veelal duurzaam en toekomstvast dient te zijn.

Enterprise architectuur, in betekenis van architectuur van een bouwwerk zoals een onderneming, is het totaalconcept of samenhangend geheel aan toegepaste bedrijfskundige en informatiekundige concepten die met principes, uitgedrukt in elementen, componenten, objecten, technische producten en regels, zorgen voor bepaalde prestaties en kwaliteiten van de constructieve, operatieve en decoratieve functies van een onderneming.

Enterprise architectuurontwerp Enterprise Architecture Design Enterprise architectuurontwerp, in betekenis van het ontwerp onder architectuur van een bouwwerk zoals een onderneming, is een gestructureerde en schematische vormgeving en realisatieplan van een bouwwerk zoals een onderneming om te voldoen aan bepaalde behoeften en eisen op het gebied van kwaliteit en prestatie.

In een enterprise architectuurontwerp wordt een totaalconcept of samenhangend geheel aan toegepaste bedrijfskundige en informatiekundige concepten en principes opgesteld en uitgewerkt in elementen, componenten, objecten, technische producten en regels, zorgen voor bepaalde prestaties en kwaliteiten van de constructieve, operatieve en decoratieve functies van een onderneming.

Een enterprise architectuurontwerp richt zich op het in voldoende mate kwalitatief realiseren van een totaalconcept van een onderneming, waarbij de besturing, de bedrijven, de informatievoorziening en de ICT-infrastructuur belangrijke apart te benoemen onderdelen zijn qua concepten, principes, domeinen, elementen, componenten, objecten, technische producten en regels.

Enterprise Architectuurvisie Enterprise Architecture Vision Een enterprise architectuurvisie is een bepaalde kijk van een persoon, zoals een opdrachtgever of architect, op de inzet van een of meer enterprise concepten als onderdeel van een enterprise architectuur voor het ontwerpen en realiseren van nieuwe onderneming of een fundamentele strategische wijziging door de hele organisatie heen.
Enterprise referentie architectuur Enterprise Reference Architecture Een referentie enterprise architectuur is letterlijk: een enterprise architectuur die wordt gebruikt als referentie.
Entiteit Entity Een entiteit is iets dat er is, wordt herkend of wordt onderkend. Een entiteit heeft een eigen identiteit en is te onderscheiden ten opzichte van andere entiteiten. Een entiteit heeft attributen die de entiteit een identiteit geven. Vaak worden de onderdelen van een systeem entiteiten genoemd om te kunnen beschouwen waaruit een systeem bestaat.
Era Era Een era is een tijdperk. Een periode die een beginpunt en een eindpunt heeft. Het begin en eind worden meestal door kenmerkende gebeurtenissen gemarkeerd.
Eyecatcher Eyecatcher
Fenomeen Phenomenon
Fotografisch beeld Photographic Image Een fotografisch beeld is een waarheidsgetrouwe, gedetailleerde en zeer nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Alleen door zeer goed te observeren is het verschil tussen een echte foto en een nagemaakt fotografisch beeld te herkennen.
Fragment Fragment Een fragment is een incompleet gedeelte dat onderdeel is van een bouwwerk
Front-office Front Office Een front office is het domein van de onderneming dat in contact staat met klanten en veel dynamiek kent. De onderneming wil het concept van customer intimacy in de front office laten gelden.
Functie Function Een functie is een taakvervulling van een entiteit. Een functie zegt wat een entiteit kan. Een functie is een geheel van prestaties die door een element of component worden geleverd. Een functie heeft nog geen fysieke of implementatie vorm, een vorm heeft echter altijd (een) functie(s).
Functioneel Specificeren Functional Specifying Functioneel specificeren is het opdelen van elementen in deelelementen en vervolgens eisen stellen aan de prestaties en kwaliteit van de functies van elementen waarna de deelelementen weer worden opgedeeld in deelelementen. Net zolang totdat de opdrachtgever of architect het niet meer relevant vindt om richting aannemers en engineers de prestaties van functies te moeten specificeren van bepaalde elementen en daarmee het risico van foutieve realisatie te beperken.
Fundamenteel concept Fundamental Concept Een fundamenteel concept is een concept dat los van nieuwe technologie, een oplossingsrichting biedt waarbij vaak de handhaving van de werking van het concept door de natuur wordt afgedwongen.
Fysiek Abstractieniveau Physical Level of Abstraction Het analyseren of aanschouwen van een object of onderwerp waarbij conceptuele en logische functionele kenmerken worden weggelaten, zodat alleen de fysieke digitale technische kenmerken van een object of onderwerp in beeld zijn.
Gebeurtenis Event Iets dat plaatsvindt of verschijnt.
Gebeurtenis gedreven Event Driven Iets dat is gebouwd rondom het optreden van gebeurtenissen.
Gebruiksfunctie Use Function De taakvervulling van een entiteit, zoals een systeem, concept of bouwwerk
Gebruikslocatie Use Location
Gebruiksruimte Use Space Een gebruiksruimte is een afgeschermde omgeving waarbinnen een gebruiker toegang heeft tot bepaalde middelen, voorzieningen en infrastructuur. Een gebruiksruimte is vooral bedoeld voor klanten. Een werkruimte is een gebruiksruimte bedoeld voor medewerkers.
Gebruikssituatie Use Situation Een gebruikssituatie is een momentopname waarbij de gebruiker van producten, diensten en goederen een prominente rol speelt, en een bepaalde relatie, samenhang en verhouding heeft met andere actoren in de context of omgeving.
Gegevensarchitectuur Data Architecture
Gegevenslandschap Data Landscape
Gezichtspunt Viewpoint Een gezichtspunt (oogpunt, optiek, invalshoek) is de plek of het punt van waaruit belanghebbenden kijken, iets waarnemen of gaan waarnemen. Binnen architectuur is dit vaak de functie, rol, taak of aandachtspunt van de belanghebbenden. Een gezichtspunt is het geheel van filters dat iemand gebruikt om te kijken naar iets.
Grondslag Foundation De basis waar iets op is gebaseerd. Bijvoorbeeld een geheel van concept of principes. Vaak staat grondslag synoniem voor principe.
Handeling Act
Handhavingmechanisme Enforcement Mechanism Een handhavingmechanisme is het geheel van interne en externe elementen, dat zorgt voor het altijd op dezelfde wijze werken van een concept binnen een gegeven context.
Het principe van de drie kijkvensters Three Viewport Principle
Het principe van eenheid Unity Principle
Het principe van nabijheid Close Vicinity Principle
Het principe van proportie Proportion Principle
Het principe van symmetrie Symmetrical Principle
Het prinicipe van witte ruimte White Space Principle
Het principe van regelmatige vlakverdeling Principle of Area Distribution
Hoge prestatie werkplek High Performance Workplace Een werkplek die het mogelijk maakt om digitaal alle werkzaamheden uit te voeren die een functionarissen aan taken heeft. Een HPW maakt het mogelijk om zaakgericht en taakgericht samen te werken. Een HPW beidt ook kennis en informatie naast applicatie en data aan om efficiënt en effectief werken mogelijk te maken.
Hypothese Hypothesis Een nog niet-bewezen, maar ook nog niet-weerlegde stelling of idee.
ICT-Infrastructuur IT Infrastructure Het geheel van onroerende ICT-voorzieningen. Meestal voor het algemeen nut.
Informatiearchitectuur Information Architecture Informatiearchitectuur, in de betekenis van het vakgebied, is de kunst en kunde van het ontwerpen en realiseren, innoveren en transformeren van bouwwerken zoals informatievoorzieningen.

Informatiearchitectuur, als in de architectuur van de informatie van een onderneming, is het geheel aan toegepaste informatiekundige concepten en principes in een onderneming. In de beschrijving of uitleg van een architectuur komen de elementen, componenten, technische producten en regels aan bod die onderdeel vormen van de toegepaste concepten en principes.

Informatiearchitectuur, als in de architectuur van een informatievoorziening van de onderneming, is het geheel aan toegepaste informatiekundige concepten en principes in de informatievoorziening van een onderneming. In de beschrijving of uitleg van een architectuur komen de elementen, componenten, technische producten en regels aan bod die onderdeel vormen van de toegepaste concepten en principes.

Informatiearchitectuurontwerp Information Aarchitecture Design Een informatiearchitectuurontwerp richt zich op het in voldoende mate kwalitatief realiseren van een totaalconcept van een informatievoorziening waarbij de besturing, de informatieprocessen, de informatiesystemen, de gegevensverzamelingen, de applicaties en de interfacing tussen de applicaties belangrijke apart te benoemen onderdelen zijn qua concepten, principes, domeinen, elementen, componenten, objecten, technische producten en regels.
Informatiebeveiliging Information Security
Informatiemap Information Map Een informatiemap is een informele glossy folder van een architectuurontwerp bedoeld om aan een grote en brede groep van belanghebbenden en belangstellenden de architectuur en het ontwerp duidelijk te maken.
Informatievoorziening Information Facility Een (informatie)voorziening is een geheel van informatiesystemen die functies levert. De informatievoorziening bestaat uit een geheel van voorzieningen waar de gebruiker geen, geheel of gedeeltelijk controle over heeft.
Infographic Infographic
Infrastructuur Infrastructure Het geheel van onroerende voorziening voor het algemeen nut.
Integrale bedrijfs-/ICT-oplossing Integral Business IT solution Een integrale bedrijfs-/ICT-oplossing is een oplossing die bestaat uit bedrijfselementen en ICT-elementen.
Kernactiviteiten Core Activities De kernactiviteiten vormen het hoofdproduct van een bedrijf. Voorbeelden van kernactiviteiten zijn: het verzorgen van mobiele telefonie door een telecombedrijf en het handhaven van de openbare orde door een gemeente en de politie.
Keten architectuur Chain Architecture De ketenarchitectuur van een keten van ondernemingen of bedrijven is het geheel aan gebruikte concepten en principes voor de entiteiten van de keten.
Ketenarchitectuurontwerp Chain Architecture Design Een ketenarchitectuurontwerp is een ontwerp onder architectuur van een keten van bedrijven van ondernemingen of instellingen. Een ketenarchitectuurontwerp richt zich op het in voldoende mate kwalitatief kunnen laten realiseren van een totaalconcept van een keten. In een keten worden processen, informatievoorziening en ICT-infrastructuur over bedrijven heen integraal beschouwd en per schakel uitgewerkt.
Kijkvenster View Timeframe Een kijkvenster is een afgebakende periode van kijken.
Klankbordgroep Sounding Board Group
Klant Customer Een klant is een betalende afnemer van goederen, producten of diensten. Een klant is een natuurlijk persoon of een juridische entiteit.
Klantgerichtheid, Klantgericht Customer Orientation, Customer Oriented
Klantproces Client Process Een klantproces is een geheel van activiteiten zoals die tijdsvolgordelijk door een klant worden ervaren, gevoeld of gezien. Het is het procesaanzicht van de klant op het bedrijf.
Klasse Class Een groep entiteiten die ten minste een eigenschap of kenmerk, zoals een gedraging, gemeen hebben. Een klasse wordt gedefinieerd door de gemeenschappelijke eigenschappen of kenmerken.
Kleurenschema Color Scheme Een kleurenschema is een beperkt aantal onderkende kleuren die volgens een bepaalde kleurentheorie een samenhangend set van kleuren vormen.
Koppeling Connection Een verbindingstuk dat vaak de functie heeft van transportkanaal voor uitwisseling van energie, informatie, communicatie of transactie.
Koppelvlak Interface Een geheel van protocollen., afspraken en/of voorzieningen waarmee een entiteit communiceert naar andere enteiten in de omgeving van zichzelf.
Kunde Science Kunde is 'een gestructureerde en systematische wijze waarop iets gedaan wordt'. Kunde legt het accent op de constructieve functie, de operationele functie en de technische vorm voor het creëren van bepaalde stevigheid en werkzaamheid.
Kunst Art Kunst is 'een irrationele en laterale wijze waarop iets gedaan wordt'. Kunst legt het accent op decoratieve functie voor het creëren van een bepaalde sfeer, emotie, gevoel en beleving.
Kwaliteit Quality De kwaliteit van een onderneming is de mate waarin het produceren van goederen en producten, het leveren van diensten en het uitvoeren van bedrijfsprocessen voldoet aan de van te voren gestelde eisen.
Kwaliteitsaspect Quality Aspect Een kwaliteitsaspect is een vaardigheid van een systeem. Een kwaliteitsaspect is een niet-functionele situatie of niet-functionele prestatie waar een doelstelling voor geformuleerd wordt.
Kwaliteitseis Quality Requirement
Kwestie Issue Zaak, geschil of aangelegenheid
Lagen (7) (context, achtergrond, middengrond, voorgrond, toestand, vraagstuk) Context level, Background level, Middle ground level, Foreground level, Status level, Issue level)
Landschapskaart Landscape Map Een landschapskaart is een singuliere visualisatie: één soort entiteit voert in de visualisatie de boventoon.
Legenda Legend
Leverancier/product afhankelijk concept Supplier/Product-dependent concept Een leverancier/productgerelateerd concept is een concept dat is gekoppeld aan een product of leverancier van een productfamilie. Het gebruik van het concept zorgt vaak voor onnodig afhankelijkheid naar de leverancier of het product toe.
Locatie Location Een locatie is een geografische plaats waar zich gebruiksruimten en/of werkruimten bevinden en waar zich gebruikssituatie en of werksituatie voordoen met klanten en medewerkers
Logisch abstractieniveau Logical Level of Abstraction Het analyseren of aanschouwen van een object of onderwerp waarbij conceptuele en fysieke/digitale technische kenmerken worden weggelaten, zodat alleen de logische functionele kenmerken van een object of onderwerp in beeld zijn.
Maker van de visualisatie Author of the Visualization
Mandaat Mandate Een mandaat is een gedelegeerde bevoegdheid van de opdrachtgever.
Masterplan Master Plan Een masterplan is een overall planning van alle werkzaamheden om uiteindelijk te komen tot een gerealiseerd architectuurontwerp
Menselijke maat Human Measure De menselijke maat is de norm of standaard die gehanteerd dient te worden bij het ontwikkelen, wil een kenmerk, functie of prestatie van een element of component aansluiten of bruikbaar zijn door een mens uit de doelgroep.
Metamodel Meta Model Een metamodel is een abstractie van een model. Een metamodel is een geheel van entiteitklassen en relaties tussen entiteitklassen dat aangeeft uit welke entiteiten en relaties een model kan bestaan dat gemaakt is op basis van het metamodel. Een metamodel is in feite een sjabloon voor een model.
Methode Method Een methode is een gestructureerde aanpak die een individu of een groep personen in staat stelt om meer effectief en efficiënt (samen) te werken ten einde een (gemeenschappelijk) doel te realiseren.
Methode-wijze Methods 'Way' Een methode'wijze' is een deel van een methode dat zich richt op een bepaald aspect.
Mid-office Mid Office Een mid office is het domein van de onderneming dat de (data)communicatie regelt tussen front office en back office en in contact staat met andere mid offices.
Missie Mission Een missie is een taakstelling van de onderneming, het bedrijf of de bedrijfsfunctie.
Model Model "Een 'gewoon' model is een populatie, of vulling, van een metamodel voor een bepaald beschouwingsmoment. Een 'gewoon' model is het geheel van instanties van entiteiten die door een metamodel worden gedefinieerd in hun super/subklassen, super/subtypen en relaties.
Modelleren Modeling Modelleren is het construeren van een model op basis van een metamodel en het populeren van dat model met instanties van de entiteiten en relaties. Een model is een verzameling samenhangende entiteiten en met relaties tussen die entiteiten en een tijdsaspect.
Modulebouw Modulair Construction
Norm Norm Een exact vastgelegde waarde of betekenis die geldt als een referentiepunt.
Object Object Een object is een digitaal, virtueel of fysiek (samengesteld) geheel met eigen kenmerken, eigenschappen en/of gedragingen. Een object is een entiteit op fysiek of implementatieniveau en niet op conceptueel of logisch niveau. Dat zijn de entiteiten zoals concepten en elementen. Een object is van zijn omgeving te onderscheiden en heeft een eigen identiteit. Een object is een onderdeel van een systeem zoals een bouwwerk, concept of fenomeen. Een object is een specialisatie van component, waarbij de informatie of gegevens van het component centraal staan bij het gebruik of behandeling. Een bedrijfsobject en een informatieobject zijn in feite een bedrijfssysteemobject en een informatiesysteemobject. Voorbeelden van een bedrijfsobject zijn contract, klant en goederen (bedrijfsobjecten zijn betekenisvol voor de business). Voorbeelden van een informatieobject zijn contract, contract-header, klant, klant-dossier-voorpagina en goederen, goederen-adres-stickers (niet alle informatieobjecten zijn in eerste instantie echt betekenisvol of bekend voor de business)
Omgeving Environment Nabijheid, het gebied, condities en omstandigheden in de onmiddelijke nabijheid.
Onderaannemer Subcontractor
Onderneming Enterprise Een onderneming zoals een zorginstelling of een bank-verzekeraar is een geheel van bedrijven die voor de markt in enige mate unieke wijze een assortiment voert waarmee er bewust een bepaald verantwoord risico wordt gelopen.
Ondersteuningwijze Way of Supporting Een ondersteuningswijze is een aspectgebied van een methode, dat ingaat op de verschillende manieren van ondersteuning met verschillende soorten middelen en concepten.
Ontwerpbeslissing Design Decision Een ontwerpbeslissing is een keuze die wordt gemaakt door de architect.
Ontologie Ontology De leer van het zijn. Een ontologie van een systeem geeft inzicht in hoe het systeem daadwerkelijk in de realiteit voorkomt.
Ontwerpboek Design Book Een ontwerpboek is een document, dossier of database voor met name de opdrachtgever en primaire belanghebbenden, waarin hij de architectuur en ontwerp van het bouwwerk in het licht van het programma van eisen definieert, beschrijft, visualiseert en communiceert.
Ontwerpcriterium Design Criteria Een ontwerpcriterium is een ratio die de architect hanteert bij het maken van een keuze of nemen van een ontwerpbeslissing.
Ontwerpen Design Het opstellen van een bouwplan
Ontwerpopdracht Design Assignment Een ontwerpopdracht is een opdracht waarin de architect de opdracht met voldoende mandaat krijgt om van een bouwwerk of deel daarvan een architectuurontwerp te maken. De opdrachtgever is dan ook vaak een eigenaar van het bouwwerk in de huidige situatie of van de omgeving van het nieuwe bouwwerk. In de opdracht wordt ook vermeld hoe snel de opdracht klaar moet zijn en hoeveel het realiseren van het ontwerp mag kosten.
Ontwerpprincipe Design Principle Een ontwerpprincipe is de gehandhaafde wijze waarop concepten, die worden gebruikt bij het ontwerpen/maken van een bepaald ontwerp, werken en resultaten produceren., Een ontwerpprincipe is een principe dat geldig is in de omgeving van het bouwwerk, waardoor het invloed heeft op het bouwwerk en waarmee bewust door de architect bij het ontwerpen en realiseren rekening wordt gehouden.
Ontwerpschets Design Sketch Een informele geschetste visualisatie die een concretisering is van de ideen of gedachten van de opdrachtgever of archtect om met bepaalde concepten en principes en elementen en componenten een bouwwerk vorm te geven.
Ontwerpstrategie Design Strategy Een ontwerpstrategie is het persoonlijk geheel en volgorde van activiteiten die leiden tot een architectuurontwerp.
Opdrachtgever, Eigenaar/Klant Owner/Client Een opdrachtgever is de persoon die een opdracht, veelal een architectuurontwerpopdracht, geeft aan een architect of aan een team van architecten om uiteindelijk een bouwwerk te laten realiseren op basis van het ontwerp.
Opdrachtomschrijving Assignment Description Een opdrachtomschrijving is een duidelijke afbakening en definitie van het werk dat de architect voor de opdrachtgever dient uit te voeren.
Open Methode Open Method Een Open Methode is een methode waarbij de gebruikers van de methode invloed hebben en kunnen bijdragen op de doorontwikkeling van de methode. De doorontwikkeling vindt op transparante wijze plaats.Ook zijn materialen van de methode tegen een nominale vergoeding verkrijgbaar.
Operatie Operation De operatie van een bouwwerk is het geheel van entiteiten die activiteiten of werk uitvoeren. De operatie in een bouwwerk zorgt voor of geeft een operatieve functie aan het bouwwerk.
Operating model Operating Model
Oplevering/Aflevering Deliverable Een project management term voor tastbare en digitale goederen, producten of diensten die gedurende of na het project worden geleverd.

Read more: http://www.investopedia.com/terms/d/deliverables.asp#ixzz22WRPVnE0

Oplossing Solution Een oplossing is een bouwwerk dat als oplossing is te gebruiken in een grote bouwwerk.
Oplossingsarchitectuurontwerp Solution Architecture Design Een oplossingsarchitectuurontwerp richt zich op het in voldoende mate kwalitatief realiseren van een totaalconcept van veelal bedrijfsprocessen en informatiesystemen waarbij de processen, activiteiten, producten, diensten, structuur, applicaties, databases, koppelingen en netwerken apart te benoemen entiteiten zijn qua concepten, principes, domeinen, elementen, componenten, objecten, technische producten en regels.
Oplossingsrichting Solution Course Een oplossing is een bouwwerk dat als oplossing is te gebruiken in een grote bouwwerk.
Opstellen / Maken van een achitectuur(ontwerp) Creating an Architecture (Design)
Orgaan (architectuur-) Body (architectural)
Organisatie Organization Organisatie betekent dat een systeem een bepaalde inrichting heeft. Organisatie wordt in de spreektaal vaak als synoniem voor onderneming gebruikt. Het beste kan men het begrip gebruiken als: 'De organisatie van …' bijvoorbeeld van een stichting, onderneming, proces, bedrijf, etc…
Overheidsinstelling Government Agency
Patroon Pattern Een patroon, of pattern in het Engels, is een configuratie van een aantal entiteiten bedoeld om een terugkerend vraagstuk op een generieke wijze op te lossen. Een pattern is in feite identiek aan het begrip concept.
Persona / (Identiteitsmodel) Persona / Identity Model Een model dat inzich geeft in het wezen, de eigenschappen, kenmerken, behoeften en gedragingen die een actor definieren.
Perspectief Perspective Een perspectief is een combinatie van aanzichten waarbij de aanzichten in onderlinge relatie of verhouding tot elkaar getoond worden. De aanzichten worden daarvoor ook vaak vervormd om tot een geheel te kunnen worden gemaakt.

Een perspectief is de wijze waarop iets, zoals een deel of aspect van een bouwwerk, zich toont of prijs geeft aan een kijker die vanuit een bepaald gezichtspunt kijkt naar een bouwwerk.

Een perspectief is tekstueel of visueel weer te geven. || || ||

Plan van aanpak (PvA) Plan of Approach
Poster Poster
Principe Principle Een principe is de gehandhaafde wijze waarop een entiteit, zoals een systeem, concept of fenomeen werkt, gebeurt of plaatsvindt met een bepaald geproduceerd effect of resultaat tot gevolg in een gegeven context.
Principebeeld Principle Image Een fotografische weergave van de gehandhaafde werking van een entiteit zoals een systeem, concept of fenomeen.
Principesdiagram Principle Diagram Een formele schematische visualisatie van de gehandhaafde werking van een entiteit zoals een systeem, concept of fenomeen.
Principetekening Principle Drawing Een principetekening is een informele visuele weergave met meer detail dan een schets, om aan belanghebbenden zoals opdrachtgevers uit te leggen op welke wijze een systeem, concept of fenomeen werkt. Deze tekening wordt gebruikt als ondersteuning voor de beslissing voor de keuze van een oplossing en om vertrouwen in de keuze te krijgen.
Principesdocument Principles Document Een document waarin gekoppeld aan strategische uitgangspunten, intenties en doelen de principes staan beschreven.
Principiële uitspraak Principle Statement
Procedure Procedure Een procedure is een gedetailleerde beschrijving en visualisatie van een aantal activiteiten en/of taken.
Proces Process Het geheel van activiteiten dat gestructureerd wordt uitgevoerd, waarbij het proces altijd en input en output heeft en waarbij stuurvariabelen invloed hebben op de werking van het proces.
Procesbeschrijving Process Description Een procesbeschrijving is een beschrijving van de volgorde activiteiten, voorwaarden en uitgangspunten en doelen betreffende de activiteiten.
Procesmatig werken Process Orientation Het geheel van activiteiten dat gestructureerd wordt uitgevoerd, waarbij het proces altijd en input en output heeft en waarbij stuurvariabelen invloed hebben op de werking van het proces.
Processenlandschap Processes Landscape Een globaal overzicht van alle processen in een organisatie en hun samenhang en aangesloten onderdelen. Op een processenlandschap staan de processen het meest in de picture, de belangrijkste processen zijn vaak de eye-catchers. Naast processen staan er ook andere entiteiten op, zoals functies en activiteiten.
Productbeschrijving Product Description Een productbeschrijving binnen Dragon1 is een gestructureerd format om de structuur van een architectuurproduct of deelproduct te definiëren.
Productie (m.b.t. proces en bedrijfsfunctie) Production Productie is het proces dat resulteert in een hoeveelheid geleverde producten, goederen of diensten.
Programma van eisen Program of Requirements Een programma van eisen (PvE) is een document waarin de eisen van belanghebbenden staan geprioriteerd en gegroepeerd op prestatie-eisen en kwaliteitseisen.
Project acceleratie architectuur(PXA) Project Acceleration Architecture Een PXA of project acceleratie architectuur is een presentatie met de belangrijkste architectuurmodellen uit een solutionarchitectuur(ontwerp) en enterprise architectuur(ontwerp) bedoeld voor een project.
Project start architectuur Project Sstart Architecture Een project start architectuur is een document waarin de referentie architectuur, enterprise architectuur en solution architectuur die in een project bij elkaar komen staan beschreven en gevisualiseerd, als richtinggevend kader voor het nemen van beslissingen in dat project.
Raamwerk Framework
Randvoorwaarde Precondition

Een randvoorwaarde is een bijkomstige eis of voorwaarde die noodzakelijk is voor het bereiken van een doel. Het is een externe eis van andere belanghebbenden. Een minimum eis door derden gesteld, waaraan minimaal moet worden voldaan.

Rationale Rationale Een rationale is de onderbouwing van de wijze waarom een principe werkt zoals het werkt.
Realiteitsprincipe Reality Principle Een realiteitsprincipe is een principe dat zegt wat de huidige gehandhaafde wijze van werken is van een (deel van een) gerealiseerd systeem. Een realiteitsprincipe geldt in de huidige situatie.
Rationalisering Rationalization
Regel Rule Een regel is een afspraak over de relatie tussen twee of meer entiteiten zoals concepten, elementen, componenten, objecten of producten. Op het niet nakomen van de afspraak staat een sanctie die in zwaarte kan variëren. Deze zwaarte van de sanctie bepaalt of de regel, een richtlijn, voorschrift of wet is.
Representatie Representation Een representatie is de grafische of tekstuele weergave (visualisatie) of beschrijving van iets zoals een systeem, fenomeen of concept.
Referentiearchitectuur Reference Architecture Een architectuur die wordt gebruikt als referentie. Een referentie architectuur is een architectuur die verwijst naar elders gebruikte concepten, principes, stijlelementen en componenten die hun toegevoegde waarde hebben bewezen als onderdeel van een architectuur van een bouwwerk. Een referentie architectuur dient als richtinggevend voorbeeld voor het maken van een eigen architectuur en gaat daardoor versnippering tegen. Een referentie architectuur is een geheel van concepten en principes en de daarin gebruikte stijlelementen en componenten.

Een referentie enterprise architectuur is een enterprise architectuur die verwijst naar elders gebruikte bedrijfskundige en informatiekundige concepten, principes, stijlelementen en componenten die hun toegevoegde waarde hebben bewezen als onderdeel van enterprise architecturen van ondernemingsbouwwerken.

Een referentie enterprise architectuur dient als richtinggevend voorbeeld voor het maken van een eigen enterprise architectuur en gaat daardoor versnippering tegen.

Een referentie enterprise architectuur is een geheel van bedrijfskundige en informatiekundige concepten en principes en de daarin gebruikte stijlelementen en componenten.

Regel Rule Een regel is een afspraak over de relatie tussen twee of meer entiteiten zoals concepten, elementen, componenten, objecten of producten. Op het niet nakomen van de afspraak staat een sanctie die in zwaarte kan variëren. Deze zwaarte van de sanctie bepaalt of een regel, een richtlijn, voorschrift of wet is.
Representatiewijze Way of Representing Een representatiewijze is een aspectgebied van een methode dat ingaat op de verschillende manieren van representeren c.q. visualiseren op basis van verschillende concepten en principes.
Richtlijn Guideline Een richtlijn is een regel waarop een lichte sanctie staat omdat het niet nakomen ervan geen grote problemen als gevolg oplevert. Het niet nakomen van een richtlijn heeft daarmee weinig gevolgen voor de partijen die de richtlijn zijn overeengekomen.
Requirements Engineering Requirements Engineering Het proces om te komen tot de juiste eisen aan prestaties en kwaliteit betreffende functies van enititeit.
Richtinggevende uitspraak Guiding Sstatement
Roadmap Roadmap Een roadmap is een gedetailleerd plan om de voortgang in het realiseren van een doel te borgen. In een roadmap worden de mijlpalen en activiteiten tijdsvolgordelijk gepland van plateau naar plateau.
Scenario (m.b.t. bedrijf) Scenario Een scenario is een beschrijving van een aannemelijk verloop van een keten van gebeurtenissen vanaf het begin via een rode lijn naar een eindpunt.

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.|| || ||

Schets Sketch Een schets is een informele niet uitgewerkte visualisatie en is bedoeld om ideeën en gedachten te visualiseren.
Schetsboek Sketch Book Een schetsboek is een document, dossier of database voor de architect zelf waarin hij concepten en principes, bouwblokken en fragmenten oefent qua architectuur, ontwerp en visualisatie.
Dienstgerichtheid Service Orientation
Service Oriented Architectuur Service Oriented Architecture Service oriented architectuur is een architectuurstijl waarin entiteiten zoveel mogelijk op basis van services met elkaar samenwerken. Dit zorgt voor een loosely-coupled oplossing. De entiteiten die met elkaar samenwerken doen dit onafhankelijk (zonder kennis) van elkaar. Dit zorgt ervoor dat wijziging van de interne werking van een entiteit nooit leidt tot negatieve impact op de werking van andere entiteiten.
Dienstbeschrijving Service Description Een servicebeschrijving is een beschrijving van de dienst die wordt geleverd in termen van activiteiten, taken en handelingen die worden uitgevoerd, welke resultaten dit oplevert en wat de kosten en doorlooptijd en kwaliteitsniveau zijn van deze diensten, activiteiten, taken en handelingen.
Situatie (m.b.t. gebruik en werk) Situation De omstandigheid, gesteldheid of toestand van een systeem op een bepaald moment.
Software applicatie Software Application Een toepassing van software voor of ter ondersteuning van een bepaalde handeling, taak, activiteit, proces, product of dienst.
SPACE-architectuurstijl SPACE Architecture Style De architectuurstijl van Dragon1 die de meest gangbare elementen en componenten bevat die op dit moment worden gebruikt om ondernemingen te ontwerpen en te realiseren.
Specificatie Specification Een nauwkeurige benoeming van alle onderdelen waar iets uit bestaat.
Standaard Standard Een alom geaccepteerde norm.
Strategisch stuurinstrument Strategic Steering Instrument Een strategisch stuurinstrument is een hulpmiddel voor bestuur, directie en topmanagement om op basis van overzicht en de grote lijnen te sturen, via kaders, op een beheerste uitoefening van de activiteiten in de onderneming teneinde de bedrijfsdoelen te realiseren.
Strategisch uitgangspunt Strategic Starting Point Een strategisch uitgangspunt is de aanname betreffende een hoger doel dat wordt nagestreefd of een situatie die men graag ziet bewaarheid. Datgene waar men vanuit gaat, datgene dat vastligt, een veronderstelling. Basis, grondslag.

Een strategisch uitgangspunt is een uitspraak die duidelijk maakt wat de onderneming wil en veronderstelt wat goed is om na te streven en welke trends, ontwikkelingen, situaties en gegevens men als feitelijk vertrek meeneemt voor het opstellen van een strategie.

In een strategisch uitgangspunt weerklinkt de missie, visie, filosofie, cultuur en identiteit. Deze strategisch uitgangspunten worden als 'proposities' geformuleerd.

Stijlelement Style Element Een stijlelement is een vaak terugkerend element dat onderdeel is van of thuishoort bij een stijl. Een element wordt stijlelement als het wordt gezien als onderdeel van of behorend tot een bepaalde stijl. Dit komt vaak door de kenmerken die een element heeft.
Strategie Strategy Strategie is het geheel van vastgestelde (lange termijn) doelen, opdrachten en kerntaken van een onderneming. Dit is inclusief de geplande integrale en functiegerichte wijze waarop de doelen moeten worden gerealiseerd en kerntaken moeten worden uitgevoerd. Ook zijn de benoemde en onderkende beoogde inspanningen en resultaten en de allocatie van benodigde bronnen zoals mensen en hun competenties, middelen en hun functies die allemaal nodig zijn voor het realiseren van de doelen, onderdeel van de strategie. Het komen tot een strategie wordt strategieontwikkeling genoemd.
Strategische intentie Strategic Intention De wil om een bepaalde uitdaging te realiseren.
Structuurblauwdruk Structure Blueprint
Structuurlandschap Structure Landscape
Structuurraamwerk Structure Framework
Structuurschets Srtructure Sketch
Structuurvisie Structure Vision
Stuurgroep Steering Committee Een stuurgroep is een tijdelijke deelorganisatie voor de duur van een traject en heeft de gedelegeerde bevoegdheid tot het nemen van beslissingen uit naam van de opdrachtgever. De stuurgroep bevat vertegenwoordigers van organisaties en de belangrijkste vertegenwoordigers van de belanghebbendengroepen zoals klanten en medewerkers.
Symbool Symbol Een symbool is een vorm die betekenis heeft door middel van een toekenning van een label.
Systeem System Een systeem is een geheel van onderdelen die samenwerken, gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk doel.
Systeemgerichte benadering System-oriented approach
Taxonomie Taxonomy De wijze waarop entiteiten in bepaalde soorten, typen en klasse theoretisch gezien zich voor kunnen doen. In de praktijk komen echter niet alle mogelijke combinaties van klassen, typen en soorten.
Technisch Architectuurontwerp Technical Architecture Design Een technisch architectuurontwerp richt zich op het in voldoende mate kwalitatief realiseren van een totaalconcept van een ICT-infrastructuur waarbij de besturing, de technische processen, de technische systemen, netwerk, de clients, servers, security en het beheer van de ICT-infrastructuur apart te benoemen onderdelen zijn qua concepten, principes, domeinen, elementen, componenten, objecten, technische producten en regels.
Technische architectuur Technical Architecture Technische architectuur, in de betekenis van het vakgebied technische architectuur, is de kunst en kunde van het gepland, functiegericht en integraal ontwerpen, realiseren, innoveren en transformeren van een bouwwerk zoals een ICT-Infrastructuur als onderdeel van een onderneming, dat veelal duurzaam en toekomstvast dient te zijn.

Technische architectuur, in betekenis van architectuur van een bouwwerk zoals een ICT-Infrastructuur, is het totaalconcept of samenhangend geheel aan toegepaste informatiekundige en ICT concepten die met principes, uitgedrukt in elementen, componenten, objecten, technische producten en regels, zorgen voor bepaalde prestaties en kwaliteiten van de constructieve, operatieve en decoratieve functies van een ICT-Infrastructuur. || || ||

Technologisch concept Technology Concept Een technologisch concept is een concept dat onlosmakelijk is verbonden aan een, soms nieuwe, technologie.
Tekening, Illustratie Drawing Een tekening of illustratie is een visuele verduidelijking, toelichting of uitleg van een fragment bij een verhaal. Een tekening heeft meer detail dan een schets en is nauwkeuriger dan een schets.
Tijdperk Era Een afgesloten periode van tijd waarbij het bein en het einde wordt gekenmerkt door een breuk met het verleden. Zoals bijvoorbeeld de overgang naar een nieuwe bestuur in de onderneming, of de massale overgang naar een nieuwe technologie.
TO-BE Architectuur TO-BE Architecture De toekomstige architectuur van een entiteit of systeem.
Toelichtingsdocument Explanatory Document
Totaalconcept Total Concept Een totaalconcept is het consistent geheel van samenwerkende concepten die de architect inzet als basis voor het architectuurontwerp. In feite vormen deze concepten, vaak al gauw 100 stuks in getal, de grote brokstukken of onderdelen van een architectuur.
Trade-off diagram Trade Off Diagram Een trade-off diagram is een keuzeperspectief die de huidige situatie en twee of meer toekomstige situaties laat zien waarin verschillende oplossingsrichtingen zijn gebruikt met de daarbij behorende voor- en nadelen.
Type Type Een groep van entiteiten van dezelfde klasse op basis van een gemeenschappelijke invulling van kenmerken. Een type is vaak een nummer of een code.
Typografie Typografy Typografie is de leer van het gebruik van lettertypen of opmaak van letters.
Uitdaging Challenge Een uitdaging is een gestelde of mogelijke taak of doel dat moeilijk te verwezenlijken valt. Vaak is een uitdaging onrealistisch of zeer ambitieus.
Uitspraak Statement Een richtinggevende, normatieve of werkingsgerichte opmerking. (guiding, normative, action-oriented)
Uitgangspunt Starting Point Een uitgangspunt is de aanname betreffende een hoger doel dat wordt nagestreefd of een situatie die men graag ziet bewaarheid. Datgene waar men vanuit gaat, datgene dat vastligt, een veronderstelling. Basis, grondslag.
Visie Vision Een visie is een bepaalde kijk op een of meer thema’s die van belang zijn voor het kunnen uitvoeren van taken en het realiseren van missies.
Visualiseren Visualizing Visualiseren is het grafisch weergeven van een (gedeelte van een) model. Een visualisatie bestaat uit lijnen, vormen, kleuren, texturen, compositie en teksten die bepaalde x, y, z coördinaten hebben.
Visuele Enterprise Architectuur Visual Enterprise Architecture Visuele enterprise architectuur is de kunst en kunde van het maken van architectuurontwerpen voor bouwwerken waarin de focus ligt op het visualiseren van de verschillende modellen, aanzichten en perspectieven op het bouwwerk om zo opdrachtgevers, belanghebbenden en engineers meer sturing, beheersing, inzicht, overzicht, ondersteuning en controle te geven over het ontwerp, realisatie, functies, prestaties en kwaliteiten van bouwwerken.

Het visualiseren van architectuur, ontwerp en realisatie ondersteund beter beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming van belanghebbenden.

Architecten zijn bij uitstek met visuele enterprise architectuur in staat om effectief en efficiënt de principiële werking van concepten, systemen en fenomen te communiceren richting opdrachtgever, belanghebbenden en uitvoerenden.|| || ||

Voorlopig Architectuurontwerp Preliminary Architecture Design Een architectuurontwerp waar nog is gekozen voor bepaalde concepten, elementen, componenten en principes en regels. Veel keuzes staan nog open. Wel staan er voor verschillende mogelijkheden scenario's aangegeven.
Voorschrift Prescription Een voorschrift is een veelal niet-bindende of verplichte regel die vanuit de branche wordt uitgevaardigd. De sanctie van het niet volgen van een voorschrift is veelal het niet goedkeuren van een bouwwerk voor oplevering.
Vorm Shape Een vorm (technische) is de digitale of fysieke uiting of hoedanigheid van een geheel. Een technische vorm heeft implementatie-aspecten in zich.

Een vorm is een grafische voorstelling zonder betekenis.

Een technische vorm heeft implementatie-aspecten in zich. Een technische vorm is de digitale of fysieke uiting of hoedanigheid van een geheel.

Een vorm is de digitale of fysieke uiting of hoedanigheid van een geheel. Een vorm op zich zelf heeft alleen een uiterlijk en geen structuur of functie.

Kwestie Issues
Vraagstuk Problem
Werk Work De te leveren of in te zetten capaciteit benodigd voor het produceren en verzorgen van informatie, kennis, goederen en producten en het verlenen diensten.Voorbeeld van werk is: het met de fiets bezorgen van post.
Werkplek Workplace Iedere plaats die in verband met het verrichten van werk (betaalde arbeid) wordt gebruikt. Het gaat om de werkplek in ruime zin, waaronder bijvoorbeeld ook vergaderzalen,bedrijfskantines en de parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen. Arbeidplaats houdt verband met werkplek maar is niet hetzelfde. De eigenaar van de werkplek is verplicht tot het treffen en beschikbaar stellen van (infrastructurele) voorzieningen, zodat het werk op de plek kan worden uitgevoerd. De eigenaar wijst in de regel toe welke plaats gebruikt dient te worden voor welk werk. Generieke elementen van het werkplek-concept zijn: tafel, stoel, verlichting, stroom, computer, beeldscherm, telefoon, muis en printer. Een internetaansluiting / netwerkaansluiting vormt normaal gesproken als interface onderdeel (als element) van een werkplek.
Werkomgeving Working environment De (geografische) locatie en het sociale eco-systeem waar het werk wordt uitgevoerd, maar ook de directe omgeving van de werkplek.
Werkruimte Workspace Een ruimte die op basis van kenmerken (en voorzieninge) is te onderscheiden van andere ruimten en is afgestemd op het uitvoeren van werk.
Werken onder architectuur Working With Architecture Werken onder architectuur is het totaalproces van werken onder en met architectuur in een onderneming.
Werkingsmechanisme Working mechanism
Werkinstructie Work Instruction Een werkinstructie is een gedetailleerde beschrijving en visualisatie van een aantal taken, deel van een taak of handelingen.
Werkpakket Work Package Een werkpakket is een geheel van activiteiten en projectproducten als onderdeel van een project.
Architectuur Opstart & Initiatieproces Architecture Initiation & Startup
Architectuur Ontwikkelproces Architecture Development Process
Architectuur toepassingsproces Architecture Application Process
Architectuur implementatieproces Architecture Implementation Process
Architectuur communicatieproces Architecture Communication Process
Architectuur beheerproces Architecture Service Management Process
Architectuur kwaliteitscontroleproces Architecture Quality Control Process
Architectuur Besturing & Management proces Architecture Governance & Management
Architectuur Werkproces Architecture Work Process
Werkruimte Work Space
Werksituatie Work Situation Een werksituatie is een gebruiksituatie van de medewerker. Een gebruiksituatie is een situatie van de klant.
Wet Law Een wet is een veelal bindende of verplichte regel die door toezichthouders en wetgevers wordt uitgevaardigd waarop een zware sanctie staat van het niet navolgen ervan. Door middel van handhaving van een wet probeert men het niet nakomen ervan te voorkomen.
Werkwijze Way of Working Een werkwijze is een aspectgebied van een methode dat ingaat op de verschillende manieren van werken en aanpak betreffende diverse thema's en concepten.
Zaak Case Een zaak is een geheel van gegevens, vooral niet- routinematige handelingen, en activiteiten, taken en handelingen betreffende een situatie, probleemstelling, vraagstuk, te leveren product of dienst, de personen of actoren die in de zaak worden behandeld, het opgebouwde dossier en de te hanteren planning.
Zaakgericht werken Case Orientation Zaakgericht werken of zaaksgewijs werken is een concept dat bestaat uit het ketengericht, met verschillende actoren, samenwerken in het leveren van een product of een dienst aan een klant. Het is in feite een innovatie op procesmatig werken waarbij het accent ligt op het geolied uitvoeren van niet-routinematige handelingen zoals onderzoek, dossiervorming en beoordelen van situaties.

Voor begrippen die hier niet gedefinieerd staan verwijzen wij graag door naar Van Dale.


Nog te verwerken:

 • Klantcontact
 • Klantvraag
 • Klantbehoefte
 • Kanaal
 • Formule


NB: Belangrijk is dat een definitie voor een entiteit of een concept in een begrippenkader document zoveel mogelijk de functie weergeeft.

Dragon1 Glossary of Terms or Architecture Dictionary

Dragon1 Core terms


This page holds every defined term in Dragon1. If a term is not named here, it is not defined in the Dragon1 Open Method. For these unnamed terms one should refer to common literature.

to be done...


Nog te verwerken:

 • Klantcontact
 • Klantvraag
 • Klantbehoefte
 • Kanaal
 • FormuleTo be done:

 1. strategic planning
 2. project plan of approach
 3. program plan
 4. Business Case
 5. Program of Requirements

And much more.