Dragon1 Wiki Hoofdpagina

From Dragon1 | wiki
(Redirected from Hoofdpagina)
Jump to: navigation, search

Contents

Dragon1 is een Open Enterprise Architectuur Methode en voldoet aan de Architecture Framework-ISO standaard

Dragon1-Artist Impression van e-dienstverlening bij een gemeente
Dragon1-Principetekening 'Eenduidig antwoord geven door dezelfde bron te gebruiken'

Dragon1 | EA Methode is de open architectuurmethode voor Visuele Enterprise Architectuur.

Dragon1 | EA Methode is een open architectuurmethode waarin de focus ligt, naast het ontwerpen en modelleren, op het visualiseren van enterprise architectuur. De methode is speciaal bedoeld om op strategisch niveau te worden gebruikt door belanghebbenden zoals, bestuurs- en directieleden, lijnmanagers, beleidsmedewerkers, architecten, programma- en projectmanagers en ontwikkelaars/engineers.

Dragon1 is uniek omdat vanuit de methode integraal met Visuele Enterprise Architectuur naar de gehele onderneming wordt gekeken. Dit houdt in dat op conceptueel, logisch en fysiek abstractieniveau verschillende soorten architectuurvisualisaties worden gemaakt. Met visualisaties zoals schetsen, tekeningen, diagrammen en fotografische beelden zijn fundamentele strategische veranderingen en innovaties, beter te managen en zijn de risico’s beter te beheersen. Visualisaties maken complexe vraagstukken, beter dan tekst, beslisbaar. Met als voordeel: een betere besturing en ROI van de onderneming.

In Dragon1 staan architectuurontwerpen en het werkingsmechanisme van principes centraal voor het verstrekken van een architectuurontwerpopdracht, het verkrijgen van eisen, het visualiseren van mogelijke scenario’s en het realiseren van de gekozen oplossing.

>> Dragon1 Index (NL)

Historie en Positionering van de Dragon1 | EA Methode

<img style="float:right;width:200px;margin-bottom:10px;" title="dragon1 enterprise architecture blueprint" alt="dragon1 enterprise architecture blueprint" src="http://www.dragon1.com/images/dragon1-enterprise-architecture-blueprint.png"/>

Dragon1 is een open architectuurmethode. Dragon1 is beschikbaar voor het publiek sinds 2007 en is ontwikkeld door Mark Paauwe. De open methode wordt beheerd door de Dragon1 Architecture Foundation. Anders dan architectuurraamwerken zoals TOGAF, houdt Dragon1 zich niet zozeer bezig met het formeel beschrijven en modelleren van ICT-architectuur en informatie architectuur (de aanbod zijde), maar richt zich juist op het informeel ontwerpen en visualiseren van het totaalconcept voor de gehele onderneming, de enterprise architectuur. Daarmee richt Dragon1 zich op ook de bedrijfskant van de onderneming, de business architectuur (de vraagzijde) en hoe deze integraal samenwerkt met de informatie architectuur, technische /ICT architectuur, security architectuur, financiële architectuur, human capital architectuur.

Dragon1-model Positionering in Domeinen

Dragon1 is uniek in het beslissingsondersteunend visualiseren en communiceren van architectuur, ontwerp en informatie afgestemd op de behoeften en aandachtspunten van de belanghebbenden en hun gezichtspunten. Door complexe vraagstukken vanuit verschillende gezichtspunten visueel te maken op grote A0-formaatposters, in dezen de impact toont van het vraagstuk in alle lagen en domeinen van de onderneming, zorgt Dragon1 ervoor dat de belanghebbenden vanuit hun verantwoordelijkheden voor een juist oplossing kunnen kiezen voor het vraagstuk. In 'Positionering van Dragon1 in Domeinen' staat op welke architectuurdomeinen Dragon1 zich allemaal richt.

Dragon1 beschrijft hoe bestuur, directie en management ervoor kunnen zorgen met visuele architectuurontwerpen dat de onderneming in al haar facetten optimaal werkt, in het kader van de ondernemingstrategie. Hoe men visueel bijvoorbeeld behoeften (eisen) uit de bedrijven vertaald in een optimale informatievoorziening en hoe men bijvoorbeeld visueel de vraag van de informatievoorziening vertaald in een optimale ondersteuning via een ICT-Infrastructuur die op zijn beurt ook visueel is weer te geven. Dit voor de korte termijn, maar ook voor de middellange en hele lange termijn.

Dragon1 werkt voor ondernemingen van MKB tot grootbedrijf. Immers elke onderneming is onderdeel van een keten of netwerk waar ze haar plaats wil veroveren, behouden en uitbouwen. Dragon1 omvat gestandaardiseerde architectuurberoepsproducten, architectuurdiensten, architectuurprocessen en ondersteunende middelen voor het maken en laten werken van architectuur in de onderneming.

Dragon1 is opgedeeld in methode 'wijzen' en per methode-wijze in Dragon1-concepten. De belangrijkste Dragon1-concepten zijn tevens gegroepeerd in 21 open standaarden die los van elkaar te gebruiken zijn aanvullend op de eigen wijze van werken onder architectuur in een organisatie. Met deze 21 open standaarden geeft Dragon1 invulling aan het werken onder architectuur met Visuele Enterprise Architectuur als focus.

Dragon1 wordt op kleine schaal al in diverse grote Nederlandse organisaties gebruikt en toegepast en is gebleken te kunnen worden gebruikt aanvullend op andere architectuurraamwerken zoals TOGAF, DYA en ArchiMate en referentiearchitecturen, zoals NORA, Gemma, Marij, Petra, VERA en CORA.

Lees hier over de verschillen tussen Dragon1 en andere methoden: Verschil tussen Dragon1, ArchiMate en UML. Verschil tussen Dragon1, DYA en TOGAF en het verschil tussen Dragon1 en PAM/Joosten.

Snelle Introductie: Wat is Dragon1?

Wat is Visuele Enterprise Architectuur?

Visuele Enterprise Architectuur is als volgt te omschrijven: 'Het integraal ontwerpen en realiseren van bouwwerken zoals (delen van) ondernemingen, waarbij veelvuldig op de doelgroepafgestemde visualisaties voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming worden gebruikt.'

'De juiste architectuurvisualisaties op het juiste moment geven opdrachtgevers, programma-managers en specialisten in korte tijd inzicht en overzicht op basis waarvan men een gemeenschappelijk beeld kan vormen. Vervolgens is men op ieder zijn terrein beter in staat weloverwogen beslissingen te nemen, zoals het kiezen voor duurzame en toekomstvaste oplossingen.'

De soorten communicatiegerichte visualisaties in Visuele Enterprise Architectuur, zoals artist impressions, ontwerpschetsen, principetekeningen, collages en structuurvisies, zijn ontleend uit de bouwkundige architectuur en worden nu gebruikt voor beeldvorming, inzicht en overzicht in samenhang, en besluitvorming binnen ondernemingen.

Met 24 verschillende soorten standaardvisualisaties uit de Visuele Enterprise Architectuur kan voor elke belanghebbende van een verandering of innovatie, die een beslissing dient te nemen voor een volgende stap in het traject, inzichtelijk worden gemaakt om hoeveel tijd en geld het gaat en wat het risico en rendement is van een verandering op de staande organisatie.

Beslissingsondersteunende visualisaties voor belanghebbenden

Met communicatiegerichte visualisaties kunnen bestuurders, directeuren en managers de inrichting en architectuur van de onderneming gestructureerd in beeld laten brengen door hun architecten. Vervolgens kan elk vraagstuk, oplossingsrichting en de impact van de gekozen oplossing worden gevisualiseerd in relatie tot enerzijds de inrichting en de architectuur van de onderneming, en anderzijds de visie, uitgangspunten, strategie en eisen van de onderneming.

Met behulp van communicatiegerichte visualisaties, die van veel context zijn voorzien, is het eenvoudiger een gemeenschappelijk beeld en begrip op te bouwen van de samenhang en afhankelijkheid in bouwwerken zoals systemen en in korte tijd een beslissing erover te laten nemen, in tegenstelling tot dikke tekstuele documenten. In verander- of innovatieprojecten helpen detailvisualisaties van de oplossingsrichting bij het sturen en richting geven van de realisatie van de oplossing door projectmedewerkers.

Of het nu gaat om besluitvorming omtrent het ontwerpen en realiseren van nieuwe ondernemingen, bedrijfsprocessen, informatiesystemen of ICT-infrastructuur, met kleinformaat schetsen en tekeningen van concepten en principes, of grootformaat blauwdrukken en artist impressions die verschillende situaties in beeld brengen, kan zeer efficiënt en effectief een gemeenschappelijk beeld en begrip worden gecreëerd en dus besluitvorming richting belanghebbenden worden ondersteund. Kleine cartooneske visualisaties van de strategische uitgangspunten in een jaarplan, een tekening van het werkingsmechanisme van een principe of een schets van een totaalconcept van bijvoorbeeld ehealth of e-dienstverlening, kunnen allemaal net zorgen voor het benodigde draagvlak of meer begrip over een lastige en strategische keuze.

Visualiseren vanuit Concepten naar Oplossingen

Een architectuur van een bouwwerk is conform Dragon1 een geheel van concepten. Concepten zijn daarmee belangrijke bouwstenen van architectuur. Een concept in Dragon1 is een term voor het benoemen van een patroon, een idee, een abstractie van een implementatie, een aanpak of een manier van werken.

Nieuwe concepten zoals selfservice, cloud computing, webapplicaties, open innovatie, redundantie, ondernemerschap optimalisatie, singulariteit, servicegerichtheid, CRM, etc. kunnen uw onderneming concurrentievoordeel bieden, maar alleen als u voldoet aan de regels van deze concepten voor het produceren van hun voordelige resultaten. U ontwerpt en bouwt zo aan een solide maar flexibele architectuur die bestaat uit concepten.

Dragon1 helpt u om bewezen business concepten en ICT-concepten te identificeren en te herkennen die al in ondernemingen zijn toegepast en om welke nieuwe innovatieve concepten die al in bijvoorbeeld in andere vakgebieden zijn toegepast te implementeren.

Deze concepten worden gebruikt door u bij het (her)ontwerp van een nieuwe enterprise architectuur of van een totaal ondernemingsconcept bestaande uit nieuwe en hergebruikte concepten in overeenstemming met de zorgen en behoeften van de betrokken partijen. De nieuwe enterprise architectuur kan bestaan uit business architectuur, informatie architectuur, technische architectuur, beveiliging architectuur en andere architecturen wanneer dat nodig is.


Voorwaarden en Licenties voor Gebruik en Doorontwikkeling

Niet-commercieel gebruik

Dragon1 | EA Methode is een open methode. Dit betekent voor Dragon1 dat uitsluitend en alleen een eindgebruikerslicentie voor gebruik van Dragon1-materialen wordt verstrekt aan een persoon indien Dragon1 door deze persoon niet-commercieel wordt toegepast in de eigen organisatie. Een eindgebruikerlicentie kunt u aanvragen door het | eindgebruikerslicentie-formulier in te vullen en ingevuld terug te sturen. Een eindgebruiker van de methode hoeft zich niet te certificeren als architectuurprofessional of als architect, hoewel dit wel voor de kwaliteit van de architectuurproducten wordt aanbevolen. Idem geldt voor een eindgebruikersorganisatie. Deze hoeft zich niet te accrediteren in toepassing van de methode. Hoewel dit wel wordt aanbevolen.

Commercieel gebruik

Op het moment dat een persoon of organisatie Dragon1 of delen daarvan commercieel toepast, volstaat een eindgebruikerslicentie niet meer maar is een commerciële licentie verplicht, en dient de persoon over een certificering te beschikken en de organisatie over een accreditatie te beschikken. Voor architectuurconsultants en architectuurtrainers is er een certificeringstraject ontwikkeld. Voor consultancyorganisaties (ACO's) en trainingorganisaties (ATO's) is er een accreditatietraject ontwikkeld. Indien een organisatie of een persoon een commercieel product of dienst wil aanbieden en/of verzorgen waar Dragon1 geheel of gedeeltelijk, in originele vorm of aangepaste vorm, onderdeel van is, dient eerst via de Dragon1 Architecture Foundation het product of de dienst te worden gecertificeerd. Zie http://www.dragon1.org voor meer informatie.

Beheer

Op alles wat Dragon1 is en onderdeel is van Dragon1 berusten eigendomsrechten en kopierechten van The Dragon1 Company, een handelsnaam van Paauwe Group BV, om de methode open en consistent te houden. Ook op Dragon1 als geheel of onderdelen van Dragon1 die worden vertaald en/of doorontwikkeld en/of uitgebreid blijven deze eigendomsrechten en kopierechten van kracht, waarbij het intellectueel eigendom van de nieuwe methode, product of dienst waar Dragon1 deel van uitmaakt automatisch toebehoort aan de eigenaar van Dragon1. Het is niet toegestaan Dragon1 en onderdelen van de methode onderdeel te maken of te hebben gemaakt van andere methoden, producten of diensten zonder daarvoor over een geldige commerciële licentie te beschikken. U dient de methode, product of dienst of dergelijke vooraf aan te melden voor certificering om een commerciële licentie voor de methode, product of dienst of dergelijke te kunnen verkrijgen. Indien Dragon1 of onderdelen van de methode worden gebruikt in andere methoden, producten of diensten of dergelijke dient duidelijk en direct te worden verwezen naar de bron van de Dragon1 methode en mag dit alleen gebeuren zolang er wordt beschikt over een geldige commerciële licentie. Een verwijzing naar de Dragon1 | EA Methode dient er als volgt eruit te zien:

Inbreuk op de eigendomsrechten van Dragon1 zal worden bestraft.

Doorontwikkeling

Iedereen die een eindgebruikerslicentie of certificering heeft wordt uitgenodigd om via Dragon1 Usergroups en op de Open Dragon1 Kennisavonden mee te denken en mee te werken aan de doorontwikkeling van Dragon1. Voorstellen tot verbeteringen en aanvulling van de methode vanuit Dragon1 Usergroups worden door de Dragon1 Architecture Foundation in behandeling genomen en na grondige beoordeling, toetsing en aanpassing uitgevoerd.

De nieuwste Dragon1 artikelen

Nieuws

Externe Links


Bronnen

  • Martin van de Berg et al (2009), Wegwijzer voor methoden bij enterprise architectuur - I.S.B.N 978 90 87530 97 6
  • Paauwe, Mark (2010), Visuele Enterprise Architectuur | Dragon1 Studieboek, Paauwe Group BV - I.S.B.N. 978 94 90873 01 1
  • Paauwe, Mark (2011), Visuele Enterprise Architectuur | Dragon1 HBO Studieboek, Paauwe Group BV - I.S.B.N. 978 94 90873 07 3
  • Paauwe, Mark (2012), Dragon1 Open Standaard | Architectuurprincipes, Paauwe Group BV - I.S.B.N. 978 94 90873 05 9